fbpx
วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม AFM #กินลุ้นทอง แจกทองและบัตรของขวัญ ร่วมลุ้นเป็นแสน

27 ก.ย. 2019
960

ประกาศผลรางวัล

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/AFMTHAILAND/
Line@ :@AFMTRK http://nav.cx/bUb4AYk

เงื่อนไขและวิธีร่วมกิจกรรม

1) บริษัท ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไส้กรอกและแฮม ภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ AFM และ P-Pork

2) การจัดรายการกิจกรรมชิงโชคนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าและสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัด

3) กติกาวิธีการเล่น คือ ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปซื้อผลิตภัณฑ์AFM และ P-Pork ชนิดใดขนาดใดก็ได้จากช่องทางที่ร่วมรายการ 1 ซอง = 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ส่งมากมีสิทธิมากรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ มีดังนี้AFM ไส้กรอกไก่รมควันหนังกรอบสอดไส้ชีส 500g.,AFM ไส้กรอกไก่จัมโบ้ทองหนังกรอบ 1000g.,AFM ไส้กรอกไก่สอดไส้ชีส 500g.,AFM ไส้กรอกไก่อร่อยถือธงฟ้า 500g.,AFM หมึกเสียบไม้ 500g.,AFM ไส้กรอกไก่สอดไส้ซอสมะเขือเทศ 500g.,AFM ยอไก่สอดไส้หมึก 500g.,AFM นิวออร์ลีนส์สไลซ์ 500g.,AFM ไส้กรอกแฟรงค์ไก่ทองคำหนังกรอบ 500g.,AFM ไส้กรอกไก่มินิสโม๊คกี้ 3000g.,AFM ค๊อกเทลสโม๊คกี้ 3,000g.,P-Pork ฮ๊อทดอกคริสปี้ทองหนังกรอบ 500 g.,P-Pork บูตะรมควันหนังกรอบ 500g.,P-Pork แฮมหมู 500g.,P-Pork สเต๊กหมูเสียบไม้ชิงธง 500g.,AFM จัมโบ้ทองสอดไส้ชีส 500g. ร่วมรายการโดยใช้ใบเสร็จ (ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ต้องมาจากช่องทาง Makro) สแกน QR Code ที่สติ๊กเกอร์บนซองแล้วเข้ามายังLINE @AFMTRK จากนั้นอัพโหลดหรือส่งใบเสร็จที่มีสินค้าร่วมรายการ ตราAFM, P PORK จากช่องทางที่ร่วมรายการเขียนชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ กำกับบนใบเสร็จให้เรียบร้อยเพื่อร่วมรายการ ระยะเวลาร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

4) สถานที่จับรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขารังสิต ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 189 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

5) เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 กำหนดจับรางวัลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : AFMTHAILAND และLINE @AFMTRKในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

6) สิ่งของรางวัลมีดังนี้
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 5,813.78 บาท จำนวน 12 รางวัล (ราคาทองคำ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)
รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล Makro มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมของรางวัลจำนวน 62 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 119,765.32 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์)

7) ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเองทั้งนี้ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ถ้าผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

8) ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

9) ตลอดระยะเวลาของรายการ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

10) ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

11) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลในวันที่รับมอบรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง

12) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13) คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

14) ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีที่ได้รางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทได้ โดยผู้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

15) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพนักงานของบริษัท ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัดและบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

16) ผู้โชคดีสามารถรายงานตัวผ่านทาง Facebook ช่องทาง AFM THAILANDโดย inbox หรือ LINE @AFMTRKแจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุรอบการประกาศที่ได้รับรางวัล พร้อมบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุบนใบเสร็จไว้หลังจากมีการจับรางวัลอีกด้วย

17) กติกาการตัดสินทางบริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด พร้อมอ่านชิ้นส่วนสลากผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นี้
FACEBOOKhttps://www.facebook.com/AFMTHAILAND/
Line@ : @AFMTRK

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที