fbpx
วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมแจกหม้อทอดทั่วไทย

รายละเอียดและกติกาทั้งหมดของกิจกรรม

ถาม     มีวิธีการเล่น กติกาการเล่นอย่างไร

ตอบ     ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปซื้อผลิตภัณฑ์ AFM, P-Pork, TRK, CK, CK TRK, แหนมดอนเมือง กม26, มะนาวชาวสวน ชนิดใดขนาดใดก็ได้จากช่องทางที่ร่วมรายการ

                              1. เมื่อซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า MAKRO ร่วมรายการโดยใช้ใบเสร็จ (ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ต้องมาจากช่องทางห้างสรรพสินค้า MAKRO) ต้องซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 300 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์

2. เมื่อซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า TESCO LOTUS ร่วมรายการโดยใช้ใบเสร็จ (ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ต้องมาจากช่องทางห้างสรรพสินค้า TESCO LOTUS) ต้องซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์

                              3. เมื่อซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า TOPS ร่วมรายการโดยใช้ใบเสร็จ (ใบเสร็จที่สามารถร่วมรายการได้ต้องมาจากช่องทางห้างสรรพสินค้า TOPS) ต้องซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ

                    ให้ผู้ร่วมรายการทุกคน สแกน QR Code ที่สติ๊กเกอร์บนซองแล้วเข้ามายัง FACEBOOK : https://www.facebook.com/TRKFOODS/inbox/ จากนั้นอัพโหลดหรือส่งใบเสร็จที่มีสินค้าร่วมรายการ ผลิตภัณฑ์ AFM, P-Pork, TRK, CK, CK TRK, แหนมดอนเมือง กม26, มะนาวชาวสวน จากช่องทาง ข้างต้นแล้วเขียนชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ กำกับบนใบเสร็จให้เรียบร้อยเพื่อร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป

ถาม     สถานที่จับรางวัล

ตอบ     กำหนดจับรางวัล ณ บริษัท แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น จำกัด ที่อยู่ 8/15 หมู่ 12 ซอยไอยรา 5/5 นวนคร ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ถาม     การจัดรายการดังกล่าวนี้มีระยะเวลาอย่างไร

ตอบ      เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กำหนดจับรางวัลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ประกาศผลการจับรางวัลผ่านช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/TRKFOODS ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ถาม     การจัดรายการครั้งนี้ มีสิ่งใดเป็นของรางวัล

ตอบ     จับรางวัล 1 ครั้ง มีของรางวัลดังนี้

ห้างสรรพสินค้า MAKRO มีจำนวน 6 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 หม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ  HAIER จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2,900 บาท มูลค่า 58,000 บาท
รางวัลที่ 2 ถุงผ้า AFM จำนวน 119 รางวัล  รางวัลละ 100 บาท มูลค่า 11,900 บาท
รางวัลที่ 3 ผ้ากันเปื้อน AFM จำนวน 88 รางวัล รางวัลละ 200 บาท มูลค่า 17,600 บาท   
รางวัลที่ 4 เสื้อ AFM จำนวน 59 รางวัล รางวัลละ 300 บาท มูลค่า 17,700 บาท  
รางวัลที่ 5 แก้วน้ำ AFM จำนวน 59 รางวัล รางวัลละ 50 บาท มูลค่า 2,950 บาท
รางวัลที่ 6 พรมเช็คเท้า AFM จำนวน 59 รางวัล รางวัลละ 100 บาท มูลค่า 5,900 บาท

ห้างสรรพสินค้า TESCO LOTUS  มีจำนวน 6 รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 หม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ  HAIER จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,900 บาท มูลค่า 29,000 บาท
รางวัลที่ 2 ถุงผ้า AFM จำนวน 59 รางวัล รางวัลละ 100 บาท มูลค่า 5,900 บาท
รางวัลที่ 3 ผ้ากันเปื้อน AFM จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 200 บาท มูลค่า 8,800 บาท     
รางวัลที่ 4 เสื้อ AFM จำนวน 29 รางวัล รางวัลละ 300 บาท มูลค่า 8,700 บาท    
รางวัลที่ 5 แก้วน้ำ AFM จำนวน 29 รางวัล รางวัลละ 50 บาท มูลค่า 1,450 บาท
รางวัลที่ 6 พรมเช็คเท้า AFM จำนวน 29 รางวัล รางวัลละ 100 บาท มูลค่า 2,900 บาท

รวมของรางวัลจำนวน 604 รางวัล รวมมูลค่า 170,000 บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ถาม     มีเกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัลอย่างไร

          ตอบ 1. ผู้โชคดีได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดามารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกิจกรรมเป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเองทั้งนี้ หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนด บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ถ้าผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัลภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

2. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

3. ตลอดระยะเวลาของรายการ ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

4. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระเงินภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลในวันที่รับมอบรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่าง ๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีที่ได้รางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพนักงานของ บริษัท ธาริกัน ฟู้ดส์ จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

10. ผู้โชคดีสามารถรายงานตัวผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/TRKFOODS/inbox/  โดย ส่งข้อมูลมายังกล่องข้อความในแฟนเพจ  แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุรอบการประกาศที่ได้รับรางวัล พร้อมบอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมรูปถ่ายใบเสร็จที่ใช้ร่วมรายการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุบนใบเสร็จไว้หลังจากมีการจับรางวัลอีกด้วย

11. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯจะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด พร้อมอ่านชิ้นส่วนสลากผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อสอบถามบริษัท

หรือ คลิก เพื่อสอบถามได้ทันที